پیدا

یک سوال

درخواست حذف اطلاعات

لطفاً به سوال زیر با ذکر دلیل پاسخ دهید. در کدام گزینه صفت عالی " وابسته پیشین " محسوب نمی شود؟ الف) گرامی ترین شما، نزد خدا پرهیزگار ترین شماست.
ب) بهترین کتاب هدایت بشر، قرآن است.
ج) دوست خوب، بهترین نعمت است.
د) نثر گلستان سعدی، زیباترین نثر ادب فارسی می باشد. جواب