پیدا

گروه اسمی + نقش ها

درخواست حذف اطلاعات

گروه اسمی می تواند نهاد، مفعول، متمم، مسند باشد
هسته همون اسم
در جمله هر گروه اسمی میتونه تنها بیاد میتونه با وابسته پیشین ( مثل صفت اشاره ، صفت شمارشی ،.....) بیاد میتونه با وابسته پسین( صفت ، مضاف الیه، ی نکره،....) یا با هر دو وابسته مثال :
من کتاب خواندم
من : نهاد / گروه اسمی/ هسته / اما وابسته نداره
کتاب/ هسته/ گروه اسمی مفعول اما وابسته پیشین و پسین نداره
خواندم گروه فعلی من این دو کتاب جالب را خواندم
کتاب : هسته اما با وابسته اومده
این صفت اشاره/ وابسته پیشین
دو صفت شمارشی ترتیبی/ وابسته پیشین
کتاب اسم و هسته
جالب صفت / وابسته پسین