پیدا

آیات حق،تعالی

درخواست حذف اطلاعات

آیات = هسته
حق = مضاف الیه
تعالی = یک شبه جمله است و یک جمله.
یعنی ایات خدا که بلند مرتبه است.
در بسیاری از ترجمه ها این شبه جمله ها را به صورت صفت معنی می کنند که در دستور درست نیست یعنی معنی می کنند :
ایات خدای بلند مرتبه.