پیدا

گردان سپهر

درخواست حذف اطلاعات

ترکیب وصفی مقلوب " گردان سپهر" خداوند سپهر ترکیب اضافی نکته : می توان کل ترکیب "گردان سپهر" را یک واژه مرکب دانست ترکیب وصفی مقلوب : وقتی جای اسم و صفت عوض شود و ره از بین برود و کلمه اول صفت باشد بزرگ مرد = مردِ بزرگ پیر مرد = مردِ پیر ش ته دل = دلِ ش ته